Årsmelding 2019/2020 til NHL`S årsmøte 31.07. 2021.

Sted: Røyken og Hurum brukshundklubb, Grønnsandveien 21 Sætre.
Siden Henning Meier-Woll i slutten av februar trakk seg som leder grunnet sykdom har
styret i NHL siden Mars-2020 og til dagens dato bestått av:

Fungerende leder. Yngve Rune Gjelsvik, etter enstemmig vedtak flyttet opp fra vara til fungerende leder i mai 2020.
Nestleder. Marit Isaksen. Fritatt etter eget ønske.
Kasserer. Tommy Kleven
Sekretær. Anette Meier- Woll
Styremedlem. Kristine Kopperud
Styremedlem. Marianne Stoa
Styremedlem. Lilly Kristina Perro Sagar
Styremedlem. Elisabeth Fuglevik, flyttet opp fra vara.
Styremedlem. Vibeke Vold Gjelsvik
Styremedlem. Roar Olsen/ styreleder fra mars til mai 2020.
2 varamedlemmer må velges på årsmøtet.
Revisor. Må velges på årsmøtet.
Valgkomite. Stig Arne Skotterud og Anne-Marit Heggvik.


Regnskap 2019 og 2020 blir utlevert på årsmøtet.
Saksliste.
Varsling om revidering av vedtekter.
1. Forslag til to tilleggs punkt D og E i § 6 INHABILITET.
D) Personer som sitter i verv eller har en rolle i utvalg i Norges hunders landsforbund, kan ikke inneha verv eller roller i andre likelydende organisasjoner eller forbund. Unntak er lokale hundeklubber.

E) Et styre medlem og eller alle som innehar en rolle i Norges Hunders landsforbund forplikter seg til å forholde seg lojalt til styret, jobbe aktivt i samarbeid med resten av styret. Ved langvarig sykdom, illojalitet ved styrevedtak, så som å nekte å følge opp eller bevisst trenere et vedtak, kan styret ved vedtak i flertall avsette/ tilsidesette vedkommende med øyeblikkelig virkning, alt utstyr og rekvisita tilhørende Norges hunders landsforbund innleveres uten opphold.

2. På grunn av system oppgradering, foreslår styret å gå ned igjen til 4 personer i avlsrådet inklusiv registrerings ansvarlig. Etisk legges inn under avls rådet. Avls leder har automatisk en plass i styret.

3. Tydelig gjøre og spesifisere alle vedtekter.


Styret i 2019 har igjennom året hatt 6 styremøter og ett årsmøte, dette er imidlertid vanskelig å vite noe om, da sittende styre ikke har mottatt noen referat fra daværende sekretær.
Dette har vært et år sittende styre ikke har noen oversikt over, det synes å ha vært svært dårlig med informasjon/kommunikasjon fra ledelses hold og til resten av daværende styret igjennom hele året. En fikk også en lei hundesykdom å hanskes med dette året, noe som satte en midlertidig stopp i utstillings planene.
Noe positivt har allikevel skjedd, det ble på våren og sommeren avholdt både internasjonale og nasjonale utstillinger med godt resultat. NHL har hatt flere dommer oppdrag utenlands med gode tilbakemeldinger. Det ble også satt i gang dommerkurs.

Styret i 2020 og frem til dags dato har hatt 4 fysiske styremøter, men på grunn av covid-19 situasjonen vi alle har og er i, ble det besluttet å opprette en styreside som vi på daglig basis har tatt alle diskusjoner og vedtak på.
22 februar holdt NHL anatomi kurs med Moa Persson foreleser.
NHL har også holdt dommer kurs med 6 elever i perioden, de har nå bestått dommer eksamen. Dvs. at NHL har nå 9 dommere i stallen.

NHL har hatt 5 utstillinger, Mjøndalshallen, hunde-morro på skauen, skauen sport show & utstilling, covid-19 utstilling og høst utstilling. Fra de er det bare positive tilbake meldinger og gitt situasjonen sier vi oss fornøyd med det. Samarbeidet ut over grensene er satt midlertidig på vent. Siden 04.05.2019 til 06.09.2020 har det vert arrangert 7 sports arrangement. Sporten har som mål og følge NHL`S kommende arrangement.

Denne tiden har vert preget av et samlet ønske om å få organisert og tilrettelagt NHL på en slik måte at vi for fremtiden kan være et forbund som er enkelt å jobbe med, og lett å forstå for medlemmer samt tilrettelagt for de fleste hunderaser.
Vi begynte med å avslutte samarbeidet med Dogcue, da dette ikke ville være et fullverdig system på flere år frem i tid.
Vi ble enige om å satse trinnvis på styre web sin pakke med muligheter til ønsket utvidelse på de fleste aktuelle felt.
NHL er nå via vårt nye system direkte koblet til en OCR-løsning i nettbank.
Alle innbetalinger blir behandlet og fulgt opp av styre web sitt regnskaps system.
Alle fakturaer både inn og ut går via et EHF-system og blir lagt inn med egen kode på sine respektive poster. Vi vil nå ha full oversikt over regnskapet til enhver tid.
Styre web har også en Gnist app for medlemmer, der man for fremtiden vil få informasjon, innkallinger, medlemskort, arrangements billett, fakturaer med mulighet til å betale med vipps, visa eller nettbank direkte knyttet til det nye regnskaps programmet. Kvittering for betalt faktura kommer rett i gnist appen.
Medlemsregisteret er koblet opp mot regnskaps systemet slik at vi vet hvem og hvor mange medlemmer vi til enhver tid har og hvert enkelt medlems status.
Igjennom Styre web har vi også bygget opp en ny hjemme side med ny header laget kun for NHL, dette er NHL`S nye logo som går igjen på alle våre dokumenter.

Vi har også innført et nytt registrerings program (stamtavle) i ZooEasy. Der legger vi inn alle helse opplysninger, lage fiktive stamtavler slik at en får sjekket innavlsgrad og se eventuelt slektskap, alle aktuelle dokumenter er nesten ferdig laget og lagt inn i systemet.
Hjemmeside, ZooEasy og Styre web har siden juni 2020 blitt jobbet med hver dag for å få alt på plass, noe gjenstår, men legges inn så fort det lar seg gjøre på frivillig basis.

Styret har også i denne perioden gått igjennom nesten alle reglement, noen er revidert og lagt ut, men her gjenstår det noe da dette er et omfattende arbeid. Ordinære styresaker har kommet i tillegg.

Det er også lagt ned en betydelig dugnads innsats på Skauen, alt gjort på frivillig basis. NHL vil spesielt takke Maie og Morten som kommer helt fra Hitra for å gjøre en innsats! Også en takk til Alf som heiv seg rundt og snekra opp taket over kiosk vinduet, Remi!! Han Remi kan brukes til alt, måtte han aldri melde seg ut av NHL.
Styret vil under alle omstendigheter takke alle som har stått på og bidratt enten det gjelder hjemmeside eller gressklipping o.s.v.


Notodden 23.07.2021.